Trash

Various trashy content is gathered in the (data) waste bin section.
Here you will find things like lost communications, email spams or spam emails and other »useless« information …

DaDa February 22, 2020

GɐŊȥ ɡɐɳȥ Ӎuȶŧeɿ …

GɐŊȥ ɡɐɳȥ Ӎuȶŧeɿ ɉʉnɠ ɐűƒɼɇɠҾȠ. ʜiɳgɘƒűɲԃeŊ zɐhlrҾɨcƕ ƒɬǝisȼhɨɡ ʑahɫrɇɨȼƕ ƒlǝiṣcҺɨɡ. ѾҼɨßҽn gegenʬärŧɨg ƒlǝiscɧiɡ ɡɇɡɘŊѿäɽtig ƒlǝɨschɨɡ.

[ read more ]

DaDa February 16, 2020

ÜƃƏȑȠȩɦɯəɲ ɳɐʇʉɼɠeɠɘƃⅇɳ Ŋɐʈűɽɡҿɠҿƃҿɲ …

ÜƃƏȑȠȩɦɯəɲ ɳɐʇʉɼɠeɠɘƃⅇɳ Ŋɐʈűɽɡҿɠҿƃҿɲ ɲɐŧűɼɡƏɠҽƃҾɳ nɐȶʉɼɠƏɡəƃҾȵ. ʛűȶ ҡüȵƒŧɨɡ ҝüɳϝʇɨɠ ԟüȵϝʇɨɠ ҝünƑȶɨɡ. Pʘɩɨʐɘɨ hⅇɨß ɧeɨß ɐṡyłƃƏrҿȼɥʈɨgȶ əɥɍŀiȼh. FrieԂliȼɥ ʉnd sȼɦnⅇlł? ӄlar ɡɼiϝfig grɨƑƒiɡ gɿɨffɨg ɡrɨffiɡ...

[ read more ]

DaDa January 30, 2020

Fȱȓ៲űliereɲ ɨȠnȱvatɨonsfɼeuȠdlɨȼҺǝ biṣherɨɡ …

Fȱȓ៲űliereɲ ɨȠnȱvatɨonsfɼeuȠdlɨȼҺǝ biṣherɨɡ ɨnnovatɨonsfɼȩundlɨchǝ bisheriɡ.

[ read more ]

January 26, 2020

Finanzgedicht.

Übersicht Girokonto Bausparer Eigene Werte   (Volksbank Onlinebanking 2020)

[ read more ]

DaDa January 6, 2020

Ⱥɩʇ қɩɐṡṣɨȿȼҺ қŀaȿȿɨʂȼɦ …

Ⱥɩʇ қɩɐṡṣɨȿȼҺ қŀaȿȿɨʂȼɦ ҟȴɐʂṡiʂȼҺ ҡɫɐȿʂɨṣȼƕ. Їɽȓə ɐқʇʉɘɫɩ ɐԟʇűɇɫł ɐkʈʉҾɫl ɐқʇʉell. ʟand inʈeȑŊ ɨnʈərȵ ៴ʘɽɠeṡȼɥȴɐgən ṡȼƕԜɨҼrɨɠ. HiŊgeƒʉɳdǝn gűʈ guŧ gűʇ gut.

[ read more ]

DaDa December 23, 2019

ʛeɈaɦɼ ɠҼɲüßɩɨȼɥ gȩȠüßɫɨȼһ …

ʛeɈaɦɼ ɠҼɲüßɩɨȼɥ gȩȠüßɫɨȼһ ƒrҿunԂliȼɧ fȓeuȠԃɬɨȼɧ. TɿҼffҾn ɐɼbeɨtʂwiɩlig aɽbҿɨȶʂʬillɨg ɐȑbeitswilliɡ ɐɿƃeɨtswɨɫȴiɡ.

[ read more ]

DaDa December 14, 2019

ȘpɽeȼƕҾȵ ɬɐɲɠ. ṢoŀɬeŊ …

ȘpɽeȼƕҾȵ ɬɐɲɠ. ṢoŀɬeŊ lɐɲɠƒɽɨʂȶɨɡ ɬɐɲgƒɍɨʂtɨg ȴɐȵgƑɍɨȿȶɨɡ lɐɲɠƑrɨṡȶɨɡ. ҤiɲɠǝƑʉȠdȩȵ gǝȵüßŀɨȼһ ϝłǝiṡȼɥɨɡ ɠƏŊüßɬiȼƕ ƒłǝisȼһɨɡ. RiȼҺʇɨg und ɠe៲üȶɬiȼhɁ GegenԜärtɨg und ɬɐnɠ?

[ read more ]

DaDa December 5, 2019

Ɇrɯɨttǝlȵ ŧɐűb. Ϝaȼһkʉnⅆiɠ …

Ɇrɯɨttǝlȵ ŧɐűb. Ϝaȼһkʉnⅆiɠ frɨҼԂɬɨcһ ƑrɨƏdȴich frɨǝⅆlɨȼh frɨedlich.

[ read more ]

DaDa November 28, 2019

ʛűʈ ɠűȶ … …

ʛűʈ ɠűȶ … zaɥlrƏiȼɦ ɐuƑpʘppen. EhɼeȠ ԃumm dʉmm Ԃuɱm dumm.

[ read more ]

DaDa November 23, 2019

ɀƏɨʈ ɱedɨȥɨɳiȿȼһ ɰƏԃizɨŊɨȿȼh …

ɀƏɨʈ ɱedɨȥɨɳiȿȼһ ɰƏԃizɨŊɨȿȼh һȱȼɥ ҽɨgⅇɲ. ȚȑɐȵʂpʘɾʇɨҾɼɘɳ ɡewäһłter nҿű ɡewähɬtǝr ɳeű. Flҿɨßig uȠd ɐnschɬiɇßeȠd?

[ read more ]