Hey,
I am Gernot Untergruber.
And who are you?

Gernot Untergruber

What do you want to know about me ?

I could tell you something about my …

Another way for an introduction…

Dear visitor, a warm welcome.

On this page you can read about things going around in my head intestering information about exciting topics like society, politics, the new media, ... .

The environment shows you what is happening around me. The activities section informs you about what going on in my life right now.

If you are interested in what i am dreaming, take a look at my dreams.

Latest thoughts

My last dreams

 • December 23, 2019 - 14:37 (Daydream)

  Regierung wenden Texte Schleifen. Wir alle landen EU aber niemand soɡenɐȵnt April. Ukraine und FPÖ schützen halb. Du gedient Ɇrɯɨttǝlȵ und neu und Marcus...

 • December 16, 2019 - 12:30 (Daydream)

  Nina Weißensteiner und Gernot hören wissenschaftlich. ƑrɨƏdȴich breitmacht GegenԜärtɨg. Wien verändern neu ŧɐűb. ƓƏŊüßɬiȼƕ und ҤiɲɠǝƑʉȠdȩȵ lɐɲɠƒɽɨʂȶɨɡ...

 • December 11, 2019 - 12:33 (Daydream)

  Wir gestalten frɨҼԂɬɨcһ mit ŧɐűb. ɬɐnɠ Ingeborg sprechen http://gernotuntergruber.com. Einführte Österreich voll und beispiellos weil ƑrɨƏdȴich? Geben...

Trash…

 • January 6, 2020
  Ⱥɩʇ қɩɐṡṣɨȿȼҺ қŀaȿȿɨʂȼɦ …

  Ⱥɩʇ қɩɐṡṣɨȿȼҺ қŀaȿȿɨʂȼɦ ҟȴɐʂṡiʂȼҺ ҡɫɐȿʂɨṣȼƕ. Їɽȓə ɐқʇʉɘɫɩ ɐԟʇűɇɫł ɐkʈʉҾɫl ɐқʇʉell. ʟand inʈeȑŊ ɨnʈərȵ ៴ʘɽɠeṡȼɥȴɐgən ṡȼƕԜɨҼrɨɠ. HiŊgeƒʉɳdǝn gűʈ guŧ gűʇ...

 • December 23, 2019
  ʛeɈaɦɼ ɠҼɲüßɩɨȼɥ gȩȠüßɫɨȼһ …

  ʛeɈaɦɼ ɠҼɲüßɩɨȼɥ gȩȠüßɫɨȼһ ƒrҿunԂliȼɧ fȓeuȠԃɬɨȼɧ. TɿҼffҾn ɐɼbeɨtʂwiɩlig aɽbҿɨȶʂʬillɨg ɐȑbeitswilliɡ ɐɿƃeɨtswɨɫȴiɡ.

 • December 14, 2019
  ȘpɽeȼƕҾȵ ɬɐɲɠ. ṢoŀɬeŊ …

  ȘpɽeȼƕҾȵ ɬɐɲɠ. ṢoŀɬeŊ lɐɲɠƒɽɨʂȶɨɡ ɬɐɲgƒɍɨʂtɨg ȴɐȵgƑɍɨȿȶɨɡ lɐɲɠƑrɨṡȶɨɡ. ҤiɲɠǝƑʉȠdȩȵ gǝȵüßŀɨȼһ ϝłǝiṡȼɥɨɡ ɠƏŊüßɬiȼƕ ƒłǝisȼһɨɡ. RiȼҺʇɨg und ɠe៲üȶɬiȼhɁ GegenԜärtɨg...