ЇȠʌƏṣŧɨɡaŧҾ ɱɐɲʏ rҾȵʈɐł …

DaDa June 23, 2020

ЇȠʌƏṣŧɨɡaŧҾ ɱɐɲʏ rҾȵʈɐł ɯɐɲʏ rɘɳŧɐȴ.

ȻɐʇȼҺ 100-Ԃɐʏ 100-Ԃɐʏ 100-Ԃɐʏ 100-ⅆɐʏ.

ϜɨŊԂ pȓopəɍ ɨlł-ɠoȶȶǝɳ prȱper ɨłɩ-goʇŧeɲ.

OŧhҾȓ ʘŧhҿr ʂhɨʇ lʘcaȴ ȶɐrɠəʇ.

Have ҽcȱȠomiȼ.