Ɇrɯɨttǝlȵ ŧɐűb. Ϝaȼһkʉnⅆiɠ …

DaDa-Trash from December 5, 2019

Ɇrɯɨttǝlȵ ŧɐűb.

Ϝaȼһkʉnⅆiɠ frɨҼԂɬɨcһ ƑrɨƏdȴich frɨǝⅆlɨȼh frɨedlich.