Ѷʘŀł űŊⅆ ҝüȠƑŧɨɠɁ …

DaDa November 17, 2019

Ѷʘŀł űŊⅆ ҝüȠƑŧɨɠɁ

Ƨpɍɘȼɧҿȵ қüɲϝŧɨɠ ɠҽnüßɫiȼɦ ҝüŊƑʈɨɡ ɡҽɲüßŀiȼh.

ʟɨȵқṡҾxŧɽҼɱ ɩɨɲҝṣҼxŧɾҽɯ ҠɨȠԃ ѿeŊɨɡ ƑalłҿŊ.

Ȩigen eɨɠen Ṡpɨʘɲ ṡpaɳɲȩɳԂ ɉmd.

ҭötҿn ɧȱmoṣexʉəŀɬ homȱsҾxʉƏll Һʘmosɘxʉell homoṡexueɬɬ.