Ʉɱƃȓɨɳɠṣʈ fɽƏʉȠⅆɬɨcɥ ɡҼgəŊѽäɍʇɨɡ …

DaDa-Trash from September 26, 2018

Ʉɱƃȓɨɳɠṣʈ fɽƏʉȠⅆɬɨcɥ ɡҼgəŊѽäɍʇɨɡ ƑȑeűɲԂlɨȼƕ ɡǝɡənѿäɿʈiɠ.

Pɫʉ៲p płʉɰp ɠҾhŧs ៴oll ʌȱȑƃrɨɲɡen.

Wȱɦɫɡemeɿkȶ virɐle viȓaɫȩ ៴ɨȑɐle vɨɽaɬe.