ŦƏɳʑɨɫҼ ѵʘɫl ʌʘɩŀ …

DaDa-Trash from February 11, 2018

ŦƏɳʑɨɫҼ ѵʘɫl ʌʘɩŀ ɳɨȼɥ ȵǝʉ.

ɢҿƃƏn kɩҽɨŊ ɨⅆʏłliʂcҺ kŀȩɨŊ ɨԃyɬɩɨȿȼһ.

Ⱥƃwɐɍʈeɳ ⅇrnҽʉt ɇrȠəűȶ ҿȑɲeűŧ ⅇȓɳeuʈ.

Ҟołɩeɡǝ mȱȵɐȶłiȼh mȱɳɐtlɨȼҺ früɧ ŊaҺ.

Ʉɰbrɨȵɠⅇn ṡichҽɼ ɠƏɯüŧlicҺ sɨcheɽ gemütlɨcƕ.